Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Αρχαιολογικό Mουσείο Σκύρου - Archaeological Museum of Skyros


 Αρχαιολογικό Mουσείο Σκύρου - Archaeological Museum of Skyros
Στις δύο αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται ευρήματα που προέρχονται από αρχαιολογικές θέσεις στο νησί και χρονολογούνται από την πρωτοελλαδική περίοδο (2.800-1900 π.Χ.) έως τα ρωμαϊκά χρόνια.

Χαρακτηριστικά αγγεία είναι το κυπριακής καταγωγής φλασκί, η αττική γεωμετρική πυξίδα με ολόγλυφα ιππάρια στο πώμα και το ζωόμορφο ρυτό (τελετουργικό αγγείο) σε σχήμα ίππου.

Το μουσείο περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:

Κεραμική της πρωτοελλαδικής περιόδου (2800-1900 π.Χ.) από τη πόλη της Σκύρου, το Παλαμάρι κ.α. . Σημαντικό είναι το ανάγλυφο κυκλαδικό πώμα από το Παπαλαγούδι και το τρωικό "δέπας" από το Παλαμάρι. Εκτίθενται επίσης κυκλαδικές χρωματοθήκες και εργαλεία από οψιανό.

Κεραμική της μυκηναϊκής περιόδου (1600-1100 π.Χ.) από διάφορες θέσεις του νησιού: ασκοί, ψευδόστομοι αμφορείς, αλάβαστρα, σκύφοι κ.α. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα δύο αγγεία, με παράσταση πλοίου το ένα και ψαριών το άλλο.

Κεραμική πρωτογεωμετρική (11ος-9ος αι. π.Χ.) από τα παραλιακά νεκροταφεία στα Μαγαζιά. Οι σκύφοι, οι πρόχοι, τα μόνωτα υψηλά ποτήρια, οι ωραίες οινοχόες, τα τριφυλλόσχημα μικροσκοπικά αγγεία αλλά και κοσμήματα, όπως τα χρυσά φύλλα και οι σφυκωτήρες για τα μαλλιά, τα περιδέραια από φαγεντιαγή είναι χαρακτηριστικά του πλούτου της περιόδου.

Ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής περιόδου (900-800 π.Χ.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κρατήρας με το θέμα του τροχού, τα χάλκινα βραχιόλια, τα τοπικά χονδροειδή αγγεία, το πρωτογεωμετρικό πινάκιο αριθ. 353.

Πρωτογεωμετρική κυρίως κεραμική από τη θέση Αγία ΄Αννα και τα Μαγαζιά: ένα φλασκί, χρυσός σφηκωτήρας και σκουλαρίκια, δύο νευρόσπαστες κούκλες, χάρτινα βραχιόλια και μια σειρά από ωραία αγγεία: πρόχοι, κύπελλα, υδρία κ.α.

Ευρήματα ρωμαϊκής και αρχαϊκής περιόδου από νεότερες ανασκαφές: κορινθιακοί αρύβαλλοι ευβοϊκής καταγωγής, γεωμετρικές πρόχοι με παραστάσεις αλόγων, θαυμάσιοι σκύφοι με πλούσια κόσμηση, μια ταινία από ήλεκτρο (μείγμα χρυσού και αργύρου), πόρπες και περιδέραια καθώς και εισηγμένα αγγεία από φαγεντιανή.

Αγγεία και άλλα αντικείμενα από την κλασσική και ρωμαϊκή περίοδο (5ος-1ος αι. π.Χ.): αγαλμάτιο γυναίκας κλασσικής περιόδου, ελληνιστικό κεφάλι και αγαλματίδιο παιδιού, κεραμική ελληνιστικής περιόδου, πλαστικό ζωόμορφο αγγείο, ακέφαλο αγαλμάτιο Κυβέλης.

Ενδιαφέροντα είναι τα γλυπτά: κόρη αρχαϊκής περιόδου, ταφική στήλη (480 π.Χ.) που ξανασμιλεύθηκε στους ρωμαϊκούς χρόνους στη πίσω όψη, Θραύσμα κεφαλής κόρης και άγαλμα ίσως Απόλλωνος.

Στην αυλή εκτίθενται αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά διαφόρων περιόδων καθώς και σαρκοφάγοι από την πρωτογεωμετρική και τη γεωμετρική περίοδο.

Το μουσείο φιλοξενεί τη σπουδαία λαογραφική Συλλογή της Λ. Κωστίρη εις μνήμη του αδερφού της αρχαιολόγου Ι. Παπαδημητρίου.

Το μουσείο της Σκύρου ιδρύθηκε το 1963 και εγκαινιάστηκε δέκα χρόνια αργότερα για να στεγάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία του νησιού.

Η Σκύρος κατοικήθηκε από τη νεολιθική εποχή (5500-2800 π.Χ.) όπως μαρτυρούν τα λείψανα που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές στο νησί. Ακμάζει κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού (2800-1900 π.Χ.) και φτάνει στο απόγειο της ακμής της κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο (1650-1100 π.Χ.). Σημαντική εμφανίζεται η Σκύρος και στα γεωμετρικά και στα αρχαϊκά χρόνια. Το 475 π.Χ. κατακτάται από τους Αθηναίους και το 323/22 π.Χ. περνάει στα χέρια των Μακεδόνων. Το 197 π.Χ. την κατέλαβαν οι Ρωμαίοι. Από το 2ο αι. μ.Χ. εξαπλώνεται στο νησί η Χριστιανική θρησκεία.

Πρόσβαση
Από Λιναριά (Λιμάνι Σκύρου):
Κατευθύνεστε προς Σκύρο φτάνετε στο χωριό Ασπούς στη διασταύρωση για Σκύρο –Καλαμίτσα (5,5km,5 λεπτά) όπου συνεχίζετε ευθεία προς Σκύρο. Σε 3,5 km θα φτάσετε σε μια κυκλική διασταύρωση όπου αν πάτε προς τον ανηφορικό δρόμο ευθεία θα πάτε προς τη Χώρα (Σκύρο), εσείς όμως θα πάτε προς τα δεξιά προς Μώλο και σε 1km υπάρχει διασταύρωση με πινακίδα προς τα αριστερά για Αρχαιολογικό Μουσείο όπου σε λιγότερο από 1km οδηγεί στην πλατεία του Μπρουκ όπου βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και το Μουσείο Φαλτάιτς.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου είναι ανοικτό από τις 8:30 έως τις 15:30 καθημερινά όλο το χρόνο και τις αργίες εκτός όμως από τις Δευτέρες. Η είσοδος είναι 2€.
Τηλέφωνο: 22220 91327

Πηγή:culture.gr


Archaeological Museum of Skyros

In two rooms of the museum contains finds from archaeological sites on the island, dating from the early Greek period (2.800-1900 BC) until Roman times. Features pottery is of Cypriot origin flask, Attic geometric compass sculpted ponies at the cap, and zoomorphic rhyton (ritual vessel) shaped horse. The museum includes the following collections: EH pottery period (2800-1900 BC) from the town of Skyros, etc. Mooring . Importantly, the relief cap from the Cycladic Papalagoudi and Trojan "goblet" from the Mooring. It also presents a paint-Cycladic tools from obsidian. Pottery of the Mycenaean period (1600-1100 BC) from various locations on the island: Winds, stirrup jars, alabastra, bowls etc. Extremely interesting are the two vases, depicting a ship and the other fish. Geometric pottery (11th-9th century BC.) From the coastal cemeteries in Shops. The bowls, pitchers, one-handled tall glasses, nice jugs, the trifylloschima miniature vases and jewelry such as gold leaf and sfykotires for the hair, necklaces fagentiagi is typical of the wealth of the period. Findings of Protogeometric and Geometric period (900-800 BC). Interestingly, the crater on the wheel, bronze bracelets, local coarse pottery, the PG 353 plate no. Geometric pottery mainly from Aghia Anna and shops: a flask, gold earrings and sfikotiras, two marionette puppets, paper bracelets and a nice set of pots: jugs, bowls, pitcher, etc. Archaic and Roman finds from recent excavations period: Evian aryballoi Corinthian origin, geometric jugs with representations of horses, with wonderful richly decorated bowls, a film of electrum (alloy of gold and silver), brooches and necklaces and imported faience vases. Vases and other objects from the classical and Roman period (5th-1st century BC.) Woman figurine classical period, Hellenistic head and child figurine, Hellenistic period pottery, plastic zoomorphic vase, a headless statue of Cybele. Interesting are the sculptures: daughter Archaic period, grave stele (480 BC) xanasmilefthike in Roman times in the back, head fragment daughter and perhaps Apollo statue. In the courtyard exposed architectural elements and sculptures from various periods and sarcophagi from the Geometric and Geometric period. The museum's great collection of folklore Kostiri Avenue in memory of his brother the archaeologist I. Papadimitriou. 


The Museum of Skyros was founded in 1963 and was inaugurated ten years later to house the archaeological findings testify to its long history.   Skyros has been inhabited since the Neolithic Age (5500-2800 BC) as evidenced by the relics found at various locations on the island. Flourished during the Early Bronze Age (2800-1900 BC) and reaches its peak during the Mycenaean period (1650-1100 BC). Important Skyros and appears in geometric and archaic years. In 475 BC conquered by the Athenians and the 323/22 BC passes into the hands of the Macedonians. In 197 BC conquered by the Romans. From the second century. AD spread on the island the Christian religion.